Правила и условия

1. Определения

 

1. Клиент / Изследовател / Професионалист

 

Физическото или юридическото лице, независимо дали е лице, институция, компания или лаборатория, използваща хора за участници в клинично изпитване или научноизследователска дейност, които изискват използване на хора за извършване на научни изследвания, с които или с което се сключва споразумението за предоставяне на услуги на Link2Trials.

 

2. Доброволец / Участник в изпитване

 

Лице, което се регистрира в Link2Trials и с това показва, че той или тя желае да участва в изпитвания на лекарства.

 

3. Споразумение

 

Всяко взаимно приемане, потвърдено в писмена форма или по електронна поща, на изпълнение на една или повече услуги на Link2Trials.

 

4. Писмено

 

Само кореспонденцията, която се осъществява на хартия, с дата и подпис; имейлът не попада в тази дефиниция.

 

2. Приложимост и изменения

 

1. Тези Общи правила и условия се прилагат по отношение на създаването, съдържанието и изпълнението на всички споразумения, сключени между клиента или участника в изпитването и Link2Trials.

2. Общите правила и условия на клиента, участника в изпитването или трети страни се прилагат само ако изрично е договорено в писмена форма, че те ще се прилагат по отношение на споразумението между страните при изключването на тези Общи правила и условия.

3. Link2Trials има правото да изменя тези Общи правила и условия и да заявява, че изменените Общи правила и условия са приложими към съществуващи споразумения. Доколкото клиентът или участникът в изпитването не желаят да приемат дадено изменение на Общите правила и условия, те могат да прекратят споразумението от датата, на която изменените Общи правила и условия влизат в сила, при условие че клиентът или участникът в изпитването уведомят Link2Trials за това прекратяване в писмена форма, изпратена с препоръчана поща, възможно най-скоро, макар и не по-късно от 2 (две) седмици след писменото уведомление за изменението.

4. В случай, че някое условие на тези Общи правила и условия стане невалидно или анулирано, другите условия остават валидни в пълна сила. Клиентът или участникът в изпитването и Link2Trials ще се консултират, за да се споразумеят за ново условие, което да замени невалидното или анулираното условие. Правейки това, целта и смисълът на невалидното или анулираното условие ще бъдат взети под внимание, доколкото това е възможно.

 

3. Отговорност

 

За Link2Trials не е възможно да проверяват точността, пълнотата и качеството на всяка информация, която клиентите и участниците в изпитвания публикуват на нашите сайтове. Следователно Link2Trials не носи никаква отговорност и не предоставя никаква гаранция изобщо – без ограничение – по отношение на въпросите, изброени в настоящия член 3 на тези Общи правила и условия.

 

Участници в изпитванията

 

Качеството на изпитванията и изследователски институции

Уреждането на финансовата страна на участието за участниците в изпитването

Крайният подбор на доброволци от изследователя

Пълнотата и точността на публикуваните обяви за изпитвания

Рисковете, които изпитванията съдържат за доброволците

Всякакви лични загуби в резултат на участие в изпитване

Възможният резултат и стойността на резултата, придобит от изследването (изпитването) с участници в изпитването, независимо дали се съобщават на участника устно или публично чрез публикуването им в писмена форма

 

Клиенти

 

Пълнотата и точността на информацията, която участникът в изпитването предоставя на Link2Trials

Евентуалното участие на участника в изпитването

Качество и брой на доброволците, които Link2Trials могат да наберат за изпитване във всеки един момент

Качеството на подбора на участници в изпитването, извършван отLink2Trials

Броят на избраните участници в изпитването и тяхната пригодност

Участници в изпитване, които не участват в изпитването доброволно

Изследователят не успява да предостави на участника в изпитването никаква информация или предоставя недостатъчна или неточна информация за изпитването

Участникът в изпитването не успява да предостави на изследователя никаква информация или предоставя недостатъчна или неточна информация

 

4. Обща информация

 

1. Link2Trials при никакви обстоятелства няма да носят отговорност за каквато и да било загуба, причинена от използването на или произтичаща от използването на Link2Trials или линковете, публикувани на нашия уеб сайт, нито ще бъдат Link2Trials отговорни за каквато и да било загуба, претърпяна в резултат на невъзможността за връзка с уебсайта.

2. Link2Trials при никакви обстоятелства няма да носят отговорност за каквато и да било загуба, понесена в резултат на участие в изпитванията, за които посредничат, нито ще бъдат Link2Trials отговорни за каквато и да било загуба, произтичаща от факта, че даден участник не е приет в изпитване.

3. Посочените по-горе детайли под точка 1 и точка 2 от член 4 са отговорност единствено на клиента, участника в изпитване и/или всяка друга трета участваща страна. Това условие е от съществено значение за отношенията ни с лицата, които се възползват от нашия уебсайт.